HOME        SUGGESTIES     VRAGEN EN ANTWOORDEN       OVER JENAAM.NL
English
DIENSTEN
F.A.Q.
WHOIS
CONTACTEER ONS

 

 
 OOK NATUURLIJKE PERSONEN KUNNEN EEN DOMEINNAAM ONDER .NL REGISTREREN 

 

 Tuonome.nl®
 "We have a name 
   for domain names!"

Het reglement


In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis:
"Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;
"Register": Het elektronisch domeinnamenregister;
"Houder": De houder van een ingeschreven domeinnaam, zoals blijkt uit het Register;
"Deelnemer": In de Stichting deelnemende onderneming of instelling;
"Aanvrager": De beoogde Houder van een domeinnaam;
"Bedrijfsdomeinnaam": Domeinnaam op het eerste niveau onder het NL-domein, bestemd voor ondernemingen of instellingen;
"Persoonsdomeinnaam":

Domeinnaam op het tweede niveau, onder een daarvoor door de Stichting op het eerste niveau aangewezen deel onder het NL-domein, bestemd voor natuurlijke personen.;

1 De Stichting houdt het Register en de NL zone file ten behoeve van de door de Stichting geregistreerde Internet domeinnamen onder het NL-domein. In het openbare deel van het Register worden per domein ten minste de volgende gegevens opgenomen:
- de domeinnaam;
- naam en adres van de domeinnaamhouder;
- naam, telefoonnummer en e-mail adres van de administratieve contactpersoon van de domeinnaamhouder;
- naam, telefoonnummer en e-mail adres van de technische contactpersoon van de domeinnaamhouder en/of de betrokken Deelnemer.

In de NL zone file staan per domeinnaam de nameservers aangegeven. Het openbare deel van het Register, alsmede de NL zone file, kunnen door een ieder elektronisch worden geraadpleegd.

Indien de Aanvrager van een Persoonsdomeinnaam zich verzet tegen opname in het openbare deel van het Register van de in dit artikel bedoelde gegevens die op hem betrekking hebben, worden op zijn verzoek deze gegevens niet opgenomen. Dit verzoek dient te worden ingediend bij de betrokken Deelnemer bij aanvraag van de Persoonsdomeinnaam. Indien een dergelijk verzoek is ingediend, worden de in dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

2 Aanvragen voor een domeinnaam worden slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat de aanvraag op een door de Stichting voorgeschreven wijze is ingediend door een Deelnemer en dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1 respectievelijk 3.2 en artikel 4.

3.1 Een Bedrijfsdomeinnaam kan slechts worden gehouden door een rechtspersoon, door een instelling, door een vennootschap, door een persoon die als eenmanszaak een onderneming drijft of een beroep uitoefent, of door een maatschap, met een statutaire zetel of daadwerkelijke vestigingsplaats in Nederland.

3.2 Een Persoonsdomeinnaam kan slechts worden gehouden door een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of (werkzaamheden voor) een bedrijf, die ingezetene is van Nederland. Een natuurlijk persoon kan slechts één (1) Persoonsdomeinnaam houden.

4 Bij het indienen van de aanvraag bij de Stichting dient de Deelnemer te beschikken over de volgende documenten:
a.1 voor een Bedrijfsdomeinaam: een recent (niet ouder dan een half jaar) uittreksel uit het Handelsregister, het Stichtingenregister, het Verenigingenregister of enig ander register dat door de Stichting is erkend, als bewijs van de identiteit van de Aanvrager en van haar statutaire zetel of daadwerkelijke vestiging in Nederland. De door de Stichting erkende registers, anders dan de hierboven genoemde, staan vermeld op de website van de Stichting;
a.2 voor een Persoonsdomeinnaam: een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een kopie van een recent (niet ouder een half jaar) uittreksel uit het bevolkingsregister, strekkend tot bewijs van de identiteit en het ingezetenschap van Nederland van de Aanvrager;
b de door de Aanvrager ondertekende vrijwaringverklaring, conform het door de Stichting opgestelde model. In het geval dat een Persoonsdomeinnaam wordt aangevraagd door een minderjarige, dient een ouder of voogd de vrijwaringverklaring mede te ondertekenen.

5.1 Als tijdstip van de aanvraag geldt de datum en tijd van ontvangst door de Stichting van het volledig en juist ingevulde elektronische aanvraagformulier conform het daartoe door de Stichting opgestelde model. Indien het aanvraagformulier onvolledig of onjuist is ingevuld, of als blijkt dat de in artikel 4 bedoelde documenten niet in het bezit van de betrokken Deelnemer zijn, of genoemde documenten niet voldoen aan de gestelde eisen, zal de Stichting het formulier terugsturen aan de betrokken Deelnemer en wordt de aanvraag beschouwd als niet te zijn gedaan.

5.2 De Deelnemer zendt de Stichting op haar verzoek een kopie van één of meer van de in artikel 4 bedoelde documenten binnen de bij of krachtens dit Reglement gestelde termijn.

6.1 De Aanvrager van een Bedrijfsdomeinnaam dient, in de vrijwaringverklaring als bedoeld in artikel 4 sub b, bij de aanvraag te verklaren, en staat er voor in, dat zowel de domeinnaam als het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

6.2 De Aanvrager van een Persoonsdomeinnaam dient, in de vrijwaringverklaring als bedoeld in artikel 4 sub b, bij de aanvraag te verklaren, en staat er voor in, dat het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

7.1 De Deelnemer die de aanvraag indient is een door de Stichting vastgestelde vergoeding verschuldigd voor de inschrijving en het ingeschreven houden van de domeinnaam. Deze vergoeding dient te zijn voldaan binnen de daarvoor door de Stichting vast te stellen betalingstermijn. De tarieven en betalingstermijn zijn openbaar gemaakt op de website van de Stichting.

7.2 Indien de Deelnemer in verzuim is geraakt ter zake van de betaling van deze vergoeding, wordt door de Stichting aan de Deelnemer en de Houder meegedeeld dat binnen 30 dagen de Houder het gebruik van de domeinnaam wordt ontzegd en de inschrijving wordt doorgehaald, tenzij de vergoeding alsnog door de Deelnemer, of door een andere Deelnemer waar de aanvraag of de domeinnaam wordt ondergebracht, binnen die periode is betaald. De Stichting behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan het ontzeggen van het gebruik en het doorhalen van de registratie, gedurende deze periode van 30 dagen de domeinnaam zodanig te blokkeren dat het niet mogelijk is de status ervan te wijzigen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt wordt het gebruik van de betreffende domeinnaam ontzegd en inschrijving doorgehaald.

8.1 De aanvraag wordt niet verder in behandeling genomen en als niet gedaan beschouwd indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
a in het Register is reeds een identieke domeinnaam opgenomen, dan wel er is reeds een aanvraag daarvoor in behandeling;
b de domeinnaam is een door de Stichting voorbehouden of van registratie uitgesloten naam;
c de Aanvrager van een Persoonsdomeinnaam is reeds Houder van een Persoonsdomeinnaam;
d één of meer op het krachtens dit Reglement opgestelde aanvraagformulier vermelde gegevens zijn onjuist of onvolledig;
e het krachtens dit Reglement opgestelde elektronisch aanvraagformulier is onjuist of onvolledig ingevuld;
f de domeinnaam voldoet niet aan de gestelde technische eisen (Bijlage 1);
g de aanvraag voldoet niet binnen 7 dagen na een mededeling daartoe van de Stichting aan de gestelde technische eisen (Bijlage 1).

8.2 Indien zich een van de in artikel 8.1 genoemde omstandigheden voordoet, deelt de Stichting de betrokken Deelnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag mede dat de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen en als niet gedaan wordt beschouwd.

9.1 De Aanvrager mag een domeinnaam pas gebruiken nadat deze is ingeschreven in het Register en is opgenomen in de NL zone file, behoudens voor het opzetten van de nameservers voor het betreffende domein.

9.2 Indien de aanvraag voldoet aan de bepalingen van dit Reglement zendt de Stichting aan de betrokken Deelnemer een bevestiging van registratie van de domeinnaam. De domeinnaam wordt opgenomen in het Register, waarbij de in artikel 1 genoemde gegevens worden vermeld in het openbare deel van het Register, alsmede in de NL zone file, ten gevolge waarvan de domeinnaam op het Internet bekend wordt.

10 De Houder dient een wijziging van de ten aanzien van de betrokken domeinnaam ingeschreven gegevens zo spoedig mogelijk via de betrokken Deelnemer aan de Stichting door te geven.

11.1 De Stichting heeft het recht de Houder het gebruik van de domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan door te halen indien naar het redelijk oordeel van de Stichting vast komt te staan dat een der volgende omstandigheden zich voordoet:
a de Houder of de betrokken Deelnemer voldoet niet aan de bepalingen van dit Reglement en/of enige volgens of krachtens dit Reglement op hem rustende verplichting;
b de inschrijving is verkregen door fraude of misleiding bij de aanvraag;
c de betreffende Persoonsdomeinnaam blijkt de tweede of volgende Persoonsdomeinnaam van de houder te zijn.

In het geval artikel 11.1 sub c van toepassing is kan de Stichting de Houder het recht op het gebruik van al zijn Persoonsdomeinnamen ontzeggen en de registratie hiervan doorhalen.

11.2 De Stichting zal de Houder het gebruik van de domeinnaam ontzeggen en de inschrijving ervan doorhalen indien:
a de Stichting ter zake een authentiek afschrift van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard of in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft ontvangen;
b de betrokken deelnemer geen Deelnemer in de Stichting meer is;
c de Houder verzoekt om, of instemt met, doorhaling van de inschrijving;
d de Houder geen Deelnemer meer heeft;
e de Houder van een Persoonsdomeinnaam is overleden;
f de Houder van een Bedrijfsdomeinnaam niet meer is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 4 van dit Reglement;
g de in het Register opgenomen gegevens niet meer juist blijken te zijn en de betrokken Deelnemer, na hier op te zijn gewezen, deze binnen vijf werkdagen niet heeft doen aanpassen;
h de Deelnemer niet blijkt te beschikken over één of meer van de door de Stichting vereiste documenten.

11.3 De Stichting stelt de Houder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte van haar gemotiveerde voorgenomen besluit het gebruik van de domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving in het Register door te halen.

11.4 Indien een besluit tot ontzegging en doorhaling is genomen op grond van het bepaalde in 11.1 heeft de Houder het recht binnen 30 dagen na verzending van de in 11.3 bedoelde mededeling rechtstreeks of via de betrokken Deelnemer beroep aantekenen tegen het besluit van de Stichting. Het beroep wordt aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de Stichting. Het beroep zal worden behandeld door een onafhankelijk College voor Klachten en Beroep. Een beroep tegen het in artikel 11.3 genoemde besluit heeft schorsende werking totdat op het beroep is beslist.

11.5 De Stichting zal bij afzonderlijke reglement regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en samenstelling van het College voor Klachten en Beroep als bedoeld in artikel 11.4, de beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep. Indien het beroep niet tijdig is ontvangen, wordt het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 30 dagen definitief.

12.1 Een ieder die van mening is dat een bepaalde domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden heeft het recht om binnen 1 jaar na opname van die domeinnaam in het Register een met redenen omklede klacht in te dienen bij een onafhankelijk College voor Klachten en Beroep.

12.2 De Stichting zal de Houder het gebruik van de domeinnaam ontzeggen en zal de inschrijving doorhalen indien het College voor Klachten en Beroep als bedoeld in artikel 12.1 heeft geoordeeld dat de domeinnaam in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

12.3 De Stichting stelt de klager als bedoeld in artikel 12.1 en de Houder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte van het besluit van het College voor Klachten en Beroep.

12.4 De Stichting zal afzonderlijke regels vaststellen voor de procedure en de kosten voor indiening en behandeling van een klacht bij het College voor Klachten en Beroep.

12.5 De Stichting zal de domeinnaam waarvan definitief is vastgesteld dat deze in strijd is met de openbare orde of goede zeden van verdere registratie uitsluiten.

13.1 Indien de Houder een domeinnaam wenst over te dragen aan een derde moet hij de betrokken Deelnemer een door beide partijen ondertekend overdrachtsformulier en een door de nieuwe Houder ondertekende vrijwaringverklaring overleggen conform de door de Stichting opgestelde modellen, waarna de betrokken Deelnemer bij de Stichting een aanvraag indient om de overdracht van de domeinnaam in te schrijven in het Register. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen c.q. geacht niet te zijn gedaan wanneer deze niet voldoet aan de gestelde technische eisen (Bijlage 1).

13.2 Een derde kan overdracht van een domeinnaam op zijn naam verder alleen bewerkstelligen tegen overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarbij is bepaald dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan die derde. Een dergelijke aanvraag wordt pas in behandeling genomen indien is voldaan aan de bij of krachtens dit Reglement gestelde eisen.

13.3 De andere bepalingen van dit Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht.

14.1 Indien de Houder van een domeinnaam deze bij een andere Deelnemer wenst onder te brengen, moet hij aan deze Deelnemer een door hem en door deze Deelnemer ondertekend verhuisformulier overleggen evenals een door hem ondertekende vrijwaringverklaring conform de door de Stichting opgestelde modellen, waarna deze Deelnemer een aanvraag indient bij de Stichting om de verhuizing in te schrijven in het Register. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen c.q. geacht niet te zijn gedaan wanneer deze niet voldoet aan de bij of krachtens het Reglement gestelde eisen. De Houder verklaart de oude Deelnemer tijdig op de hoogte te hebben gesteld van de overgang naar de andere Deelnemer.

14.2 De andere bepalingen van dit Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht.

15 De Stichting behoudt zich het recht voor om een domeinnaam te onttrekken c.q. onttrokken te houden aan registratie. Zij kan daartoe een domeinnaam voorbehouden van registratie of deze al dan niet tijdelijk uitsluiten van registratie, een en ander ter beoordeling van de Stichting. De Stichting zal op haar website de lijst publiceren van voorbehouden domeinnamen.

16 De Stichting heeft het recht dit Reglement van tijd tot tijd te wijzigen en nadere regels vast te stellen. Van dergelijke wijzigingen en nadere regels wordt mededeling gedaan aan de Deelnemers, op de website en/of middels andere informatiebronnen van de Stichting.

17 Dit Reglement, met inbegrip van eventuele wijzigingen en nadere regels, is van toepassing op alle in het Register opgenomen en op te nemen domeinnamen.

18.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de Aanvrager, de Houder, een Deelnemer of enige andere derde lijdt als gevolg van, of in verband met, de uitvoering of wijziging van dit Reglement.

18.2 Indien de Stichting, in weerwil van artikel 18.1, in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade van de Aanvrager, de Houder of een Deelnemer, is de schade die de Stichting vergoedt beperkt tot maximaal het tarief dat de Stichting ter zake van de registratie in het betreffende kalenderjaar in rekening heeft gebracht.

19 De administratie van de Stichting levert volledig bewijs, een en ander behoudens tegenbewijs.

20 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.

21 Het Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.


   
Registreer jouw domeinnaam NU!
WWW. 
Verifieer of jouw domeinnaam nog vrij is 

Copyright © 2000 - 2001 Tuonome.nl BV
TUONOMEGROUP, registratie van domeinnamen onder het ccTLD .nl  Geregistreerd agent van SIDN en lid van CORE voor .com .net .org